اهداف و چشم انداز

هدف کلی

شناسایی و معرفی اصول، اصطلاحات و نمونه‌های مهم و شناخته‌شده معماری منظر ایرانی.

اهداف جزیی

1. بازشناسی فرهنگ ایرانی در ارتباط با طبیعت(قبل و بعد از اسلام).

2. بازشناسی و حفاظت از اصول، سنت‌ها و معیارهای معماری منظر ایرانی.

3. معرفی چگونگی تأثیر مکاتب مختلف هنری، اقلیم و معماری سنتی و بومی مناطق مختلف در منظر و باغسازی ایرانی.

4. شناسایی و بیان چگونگی ارتباط فلسفه، شعر، نگارگری، موسیقی و ... با معماری منظر ایرانی.

5. شناسایی، دقیق‌سازی و مهندسی مؤلفه‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر در معماری منظر ایرانی.

6. روان‌سازی و سهولت دسترسی به مطالب در قالب لوح فشرده.

7. تقویت هویت ملی.