اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد پاکتچی

سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

a.pakatchiihcs.ac.ir

سردبیر

دکتر مجتبی انصاری

معماری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

ansari_mmodares.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مریم کامیار

معماری عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری

m.kamyarihcs.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر مجتبی انصاری

معماری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

ansari_mmodares.ac.ir

دکتر محمد رضا بمانیان

معماری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

bemanianmodares.ac.ir

دکتر محمد رضا پورجعفر

معماری و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

pourja_mmodares.ac.ir

دکتر علی اکبر تقوایی

توسعه شهروروستا عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

taghvaeamodares.ac.ir

دکتر سید حسن تقوایی

معماری منظر عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

h-taghvaeisbu.ac.ir

دکتر مهدی حقیقت بین

پژوهش هنر استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

haghighatbinmodares.ac.ir

دکتر مریم کامیار

معماری عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری

m.kamyarihcs.ac.ir

دکتر سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر عضو هیئت علمی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران-عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر

amansoorut.ac.ir